Akredytacja ISO 17025

Akredytacja laboratorium jest to uznanie przez niezależną jednostkę akredytującą kompetencji laboratorium do wykonywania określonych działań.

Akredytacja jest udzielana na wniosek laboratoriów, po dokonaniu ich oceny i potwierdzeniu, że spełniają określone wymagania i warunki. Podstawą spełnienia wymagań przez laboratorium jest norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Jeżeli nie jest wymagane przeprowadzenie badań przez laboratorium niezależne od dostawcy i odbiorcy, producent może poddawać badaniom wyrób w laboratorium zakładowym swojej organizacji. Takie laboratorium przeprowadza badania na potrzeby organizacji w ramach wewnętrznej kontroli produkcji. Laboratorium zakładowe, które chce uzyskać wiarygodność, rzetelność i dokładność wyników powinno kierować się w swojej pracy zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP). Dobra Praktyka Laboratoryjna określa wymagania dla laboratoriów dotyczące personelu, aparatury, metod badawczych i zapisów.

Ogólne wymagania GLP Dobrej Praktyki Laboratoryjnej dla laboratorium badawczego obejmują:
 • Odpowiednio wyszkolony personel.
 • Standardowe metody analityczne.
 • Plan częstotliwości pobierania badania prób, sposób ich pobierania.
 • Właściwa aparatura (regularnie sprawdzana i kalibrowana.
 • Przechowywanie wyników badań.
 • System zapisów.
Zakres stosowania:

Wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczą zarządzania laboratorium oraz wymagań technicznych, odnoszą się do każdego laboratorium, niezależnie od jego rodzaju, wielkości i struktury oraz stosowanych metod. Spełnienie wymagań odnoszących się do zarządzania laboratorium jest równoważne ze spełnieniem wymagań systemu zarządzania jakością zawartego w normie ISO 9001, ale nie jest wystarczające do potwierdzenia kompetencji laboratorium do wykonywania konkretnych badań lub wzorcowań.

Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium ISO 17025 zapewnia następujące korzyści:
 • Potwierdzenie kompetencji do wykonywania określonych badań przez akredytację, przeprowadzone wg. ogólnoświatowych, przyjętych kryteriów, ma zapewnić, że uzyskane wyniki są rzetelne, bezstronne i wiarygodne oraz mogą być uznawane nie tylko na poziomie krajowym, ale również międzynarodowym;
 • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;
 • deklaracja zgodności z prawem i przepisami;
 • poświadczenie troski wyrażone w polityce jakości;
 • demonstracja nowatorskiego i przyszłościowego podejścia;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania akredytacji i tym samym wdrożonego systemu ISO 17025.